Posted by: peribadirasulullah | Julai 16, 2018

Betapa jijiknya budaya LGBT

Image result for maksud lgbt malaysia

Apa itu LGBT?
LGBT atau juga dikenali dengan nama lain GLBT adalah merujuk kepada sekelompokgolongan yang mengamalkan cara hidup Gay, Lesbian, biseksual, dan transeksual.Nama ini telah diguna pakai sejak tahun 1990an lagi bagi melabel mereka yangmejalani hidup LGBT. ingkatan ini juga diterima oleh setengah Negara di barat sepertiamarika syarikat yang memberi kebenaran untuk menjalan cara hidup LGBT ini, samaseperti protokol Negara mereka iaitu !”merican is a #ree country$. elain daripada ituNegara lain yang membenarkan cara hidup LGBT ini adalah “rgentina, %erancis danTurki. &stilah LGBT bertujuan untuk menekankan kepelbagaian seksualiti dan genderbudaya berasaskan identiti. &a boleh digunakan untuk merujuk kepada sesiapa yangbukan heteroseksual atau bukan cisgender, bukan semata’mata untuk orang’orangyang lesbian, gay, biseksual atau transgender.Tidak semua Negara memandang cara hidup ini patut dijalankan, sesetengah negara juga telah menentang secara habis’habisan cara hidup ini. (ebanyakan Negara iniadalah Negara’negara islam seperti )alaysia. *alaupun cara hidup ini telah sampai diNegara itu, namun masyarakat telah menolak untuk menerima kelompok ini. &ni adalahkerana cara hidup LGBT ini tidak selari dengan cara yang telah diajar oleh islam. “dalah lebih sedih lagi apabila kelompok’kelompok ini juga telah sekali digelar sebagaiislam dan mendapat tuntutan ilmu yang mendalam tentang islam.
Lesbian adalah golongan yang mempunyai tarikan seksual terhadap perempuan lain,Golongan ini mudah jatuh cinta dan kasih sesama mereka. )ereka juga mempunyaikeinginan yang tinggi untuk hidup bersama selama’lamanya. Golongan lesbian inibukan golongan yang biasa, mereka adalah golongan yang istime+a. esetengahdaripada mereka merasakan kurang sopan apabila berada dalam masyarakat yangtidak mengamalkan gejala ini. egelintir daripada mereka akan merasa kurang selesabila berpakaian dengan pakaian perempuan, mereka lebih selesa apabila memakaipakaian lelaki sebagai hiasan tubuh. )ereka juga lebih cenderung untuk melakukanaktiiti lasak yang selalu dilakukan oleh golongan lelaki seperti bersukan. eorangdaripada pasangan ini lebih cenderung untuk menjadi seperti lelaki malah memakaipakaian seperti lelaki, mempunyai rambut seperti lelaki -pendek, dan bersi#at kasaratau dikenali sebagai penkid. Bertentangan dengan pasangannya memakai sepertiperempuan biasa tetapi mereka menggamalkan cara hidup songsang ini. /i Negara)alaysia sering didengari dengan pelbagai telatah buruk yang dilakukan oleh pasanganini, seperti cerita yang heboh baru’baru ini iaitu golongan yang dikenali sebagai penkidini memakai seperti lelaki dan mendirikan solat jumaat, yang hanya boleh didirikan olehkaum adam sahaja.
Gay
eterusnya, maksud G di dalam LGBT yang memberi maksud Gay. %erkataan Gayselalunya digunakan untuk merujuk kepada pasangan sejenis sama seperti lesbiantetapi yang membeakan nya adalah lelaki bersama lelaki. Gay juga merupakan satugejala yang tidak sihat kerana indiidu tersebut mudah tertarik dengan kaum sejenis.%erkara ini dilarang sama sekali dalam &slam. )enurut Bieschke -011, gay bermaksudseorang lelaki yang mempunyai emosi dan keinginan seksual terhadap lelaki lain.Golongan ini sangat mudah tertarik dengan lelaki lain terutamanya kepada lelaki yangmempunyai rupa paras menarik, tampan, bergaya, bertubuh sasa dan sebagainya.)enurut Bieschke -011 lagi, perkataan gay ini juga memba+a maksud homoseksual./ari sudut yang lain pula, ia memba+a maksud 2seronok3 dan 2riang3. eronok yangdimaksudkan ialah mereka merasa lebih seronok dan bahagia apabila aktiiti yangmereka lakukan mendapat perhatian daripada pihak yang lain. “patah lagi, merekamempunyai pasangan yang memahami ji+a mereka dan kehendak mereka. Tidakhairanlah, pada aman sekarang golongan gay ini mampu menubuhkan persatuanmereka yang bergerak secara senyap dan akti#.
Tetapi, baru’baru ini golongan ini berani untuk menunjukkan diri mereka kepadahalayak ramai dan membuat huru’hara. ebagai contoh, baru’baru ini terdapatsekelompok golongan gay yang membuat ganguan seksual di tempat a+am di shahalam. )ereka dikatakan menangkap dan meli+at orang yang sedang bersenam. 4anglebih mengerunkan kaum adam ini adalah kelompok yang melakukan jenayah inimempunyai badan’badan yang tegap. Bukan dengan itu sahaja, malah sarang’sarangmaksiat di Negara )alaysia ini sesetengah nya adalah dipenuhi dengan golongan gayini
Biseksual
Biseksual adalah merujuk kepada indiidu yang mempunyai kecenderungan untukmelakukan hubungan seks dengan kedua’dua jantina iaitu lelaki dan perempuan.Golongan seperti ini mempunyai keinginan seks yang melampau kerana mereka reladan seronok apabila melakukan hubungan seks dengan kedua’dua jantina. Biseksualadalah istilah untuk orang yang tertarik secara seksual baik terhadap lelaki mahupun perempuan. Biseksual juga dide#inisikan sebagai orang yang memiliki ketertarikansecara psikologi, emosional dan seksual terhadap lelaki dan perempuaneorang yang mengalami biseksual akan menjalinkan hubungan asmara dalamtempoh +aktu tertentu dengan seseorang daripada gender yang sama, kemudian di+aktu yang lain, pelaku biseksual akan menjalinkan hubungan serius denganseseorang dari jantina yang berbea pula menurut seorang pengamal blog melaluiblognya -http566ramuanboyke.com6blog6+aspadai’gejala’biseksual6. 7elas disini baha+abiseksual bukanlah satu gejala yang memberikan man#aat dan juga kesihatan yangbaik. “pabila hubungan seks dilakukan dengan ramai pasangan, melibatkan jantinayang berbea pula, ia akan mendatangkan kemudaratan pada si pelaku. *alaupunperkara ini susah untuk dipercayai oleh sesetengah daripada pembaca, namun ia benar berlaku di aman yang serba moden ini.
Transeksual
)anakala Transeksual atau transgender ialah satu keadaan di mana seseorangcenderung mengenalpasti diri mereka dengan gender yang tidak konsisten dengan jantina biologi mereka. Biasanya mereka akan melakukan beberapa usaha perubatanuntuk menukar keadaan #iikal mereka supaya menyerupai jantina berla+anan.)enurut beberapa pengkaji, golongan transeksual ini mengalami kecelaruan genderiaitu merasai dirinya terperangkap dalam tubuh yang salah, di mana merekaberkeinginan untuk memiliki jantina yang berla+anan dari yang ditentukan sejak lahir.Golongan ini, kebanyakannya dapat dilihat di ka+asan’ka+asan maksiat, sepertidirumah pelacuran, sesetengah dari golongan ini kebanyakannya telah menukar alatkelaminnya malah sesetengah hanya memakai pakaian seperti mengikuti jantina lain.)alah terdapat juga yang hanya menambah buah dada untuk menampakkan persisseperti perempuan.
)ungkin dari sei #iikalnya, lelaki ini menyerupai +anita, tetapi secara ahirnya beliaudilahirkan sebagai lelaki yang telah melakukan pelbagai cara untuk menyerupai +anita.
Hukum LGBT menurut islam
)asalah LGBT di )alaysia amat membimbangkan, yang lebih sedih lagi apabila hampir kesemua golongan ini ialah umat islam, yang diberikkan pendidikan islam dan hukum’hukumnya. emua manusia sama ada lelaki atau perempuan setara# di sisi Tuhan.elain daripada identiti jantina tersebut, semua agama mengakui terdapat manusiayang mengalami kekeliruan identiti jantina. 8al ini, turut memberi kesan kepadaorientasi seksualnya. /alam &slam, ia dikenali sebagai khunsa yang terbahagi kepadadua khunsa +adhih dan khunsa mushkil. (ecelaruan identiti jantina transgender dankhunsa disebabkan oleh beberapa #aktor, khasnya genetik, hormon, persekitaran danpsikologi. )asalah utama kebanyakan lesbian, gay, biseksual dan transgender -LGBTialah dosa dan mental, bukannya genetik dan lain’lain.ejarah telah membuktikan baha+a golongan LGBT ini tidak diterima oleh “LL”8. 8alini telah dibuktikan melalui sejarah yang telah berlaku pada aman Nabi Lut a.s. Beliaudiutuskan oleh “LL”8 untuk kaum yang sangat degil dan selalu membuat bencana iaitukaum adum. (einginan dan aktiiti kaum adum ini sangat aneh. )ereka gemarmelakukan rompakan dan samun di tengah jalan. Bagi golongan lelaki kaum adum ini,mereka tidak mempunyai keinginan terhadap kaum +anita +alaupun sedikit, malahmereka lebih tertarik kepada lelaki. )ereka tidak akan berkah+in kecuali denganpasangan yang sama jenis jantinanya.Tanggungja+ab yang dipikul oleh Nabi Lut a.s amatlah berat. Beliau terpaksaberhadapan dengan kaum yang amat derhaka kepada “LL”8 serta mela+an #itrahkejadian manusia. %elbagai usaha telah dilakukan oleh Nabi Lut a.s. Namun, usahayang dilakukan menemui kegagalan. )alah, baginda pernah diugut supayamenghentikan dak+ahnya. (aumnya juga pernah mencabar Nabi Lut a.s supayamendatangkan seksaan “LL”8 kepada mereka sekiranya dia benar’benar seorangnabi. “khirnya Nabi Lut berdoa pada “LL”8,
“ Ya Allah, tolonglah aku untuk melawankaum yang membuat bencana ini”.
Tidak lama kemudian, “llah s+t telah memerintahkan beberapa orang malaikat untukberjumpa dengan Nabi &brahim a.s bagi memberitahu baha+a kaum dan negeri NabiLut a.s akan ditimpa bencana oleh “LL”8. erentak dengan itu, Nabi &brahim bertanyakepada malaikat, adakah Nabi Lut a.s dan ahlinya akan terlibat sama dalam bencanatersebut. /ija+ab oleh para malaikat yang datang menemuinya ketika itu baha+a NabiLut a.s dan ahlinya akan diselamatkan oleh “LL”8 kecuali isterinya sahaja.esungguhnya “LL”8 itu berkuasa menyelamatkan mana’mana hamba yangdikehendakiN4″.Beberapa hari selepas itu, “LL”8 telah memerintahkan beberapa orang malaikat untukmeniarahi Nabi Lut a.s. untuk mengkhabarkan berita bencana yang akan diturunkan.%ara malaikat yang datang meniarahi Nabi Lut telah menyamar sebagai seorang lelakikacak. Nabi Lut a.s. merasa terkejut tatkala dikhabarkan dengan berita bencana itu,namun baginda telah ditenangkan oleh malaikat baha+a baginda tidak perlu bimbangkerana baginda dan ahlinya akan selamat kecuali isterinya yang derhaka itu.%eristi+a kehadiran malaikat ke rumah Nabi Lut a.s dapat dihidu oleh kaumnya. )erekasama sekali tidak tahu baha+a lelaki yang ada di dalam rumah Nabi Lut a.s itu adalahmalaikat. )ereka segera ke rumah Nabi Lut a.s lalu mendesak baginda supayamenyerahkan lelaki itu kepada mereka untuk dikah+ini. erentak dengan itu, Nabi Luta.s berkata kepada kaumnya, 2 *ahai kaumku, aku sama sekali tidak keberatan untukmenyerahkan anak gadisku kepada kamu untuk kamu kah+ini, nescaya aku akanmenyerahkan dengan senang hati, tetapi, jangan sesekali kamu inginkan akan tamu’tamuku ini, apakah tidak +aras #ikiran kamu lagi: Tolonglah jangan membuat aku maludihadapan tetamuku ini3.
&tulah, kata’kata Nabi Lut a.s kepada kaumnya.Berlaku perbalahan antara Nabi Lut dan kaumnya, yang mana kaumnya yang degil itutetap mahukan lelaki itu. )ereka tidak mahukan anak gadis Nabi Lut a.s. erentakdengan itu, para malaikat tersebut telah memberitahu kepada Nabi Lut a.s supayasegera meninggalkan negerinya pada malam tersebut kerana “LL”8 akan menurunkanbencana pada keesokkan harinya. Nabi Lut a.s bersama ahlinya segera meninggalkannegeri mereka pada malam itu kecuali isterinya yang derhaka itu.
%ada keesokkan harinya, seperti yang dijanjikan “LL”8, telah berlaku satu bencanabesar yang amat dahsyat kepada kaum adum. Negeri mereka telah ditimpa dengantanah runtuh yang amat dahsyat hingga tidak ada seorang pun yang terselamat.(esemuanya telah ditenggelamkan oleh “LL”8 dengan timbunan tanah dan kaumadum telah dimusnahkan oleh “LL”8. /emikianlah balasan “LL”8 terhadap kaumyang ingkar dengan arahanN4″./aripada cerita di atas, jelaslah disini baha+a aktiiti LGBT ini adalah songsang dandibenci oleh “LL”8. eperti kisah kaum adum yang diturunkan bala oleh “LL”8 telahcukup menggambarkan kepada kita baha+a LGBT adalah satu aktiiti yang haram dankeji. 8al ini kerana LGBT ini mela+an #itrah manusia yang telah diciptakan oleh “LL”8sebagai berpasang’pasangan.
Kesan kepada masyarakat
LGBT bukan lagi perkara yang jarang kita dengar pada aman yang serba moden in,malah perkara ini makin membimbangkan pelbagai pihak sebagai contoh pihakmasyarakat. )asyarakat semakin merasa tidak selesa dengan ke+ujudan golongan iniyang semakin hari semakin berani menunjukkan diri mereka melalui pelbagai cara,seperti di laman’laman sosial. /alam kehidupan bermasyarakat, seseorang yang tidakmematuhi peraturan masyarakat, ianya akan disingkirkan daripada masyarakattersebut. 8al ini kerana mereka akan memba+a masalah dalam masyarakat. ebagaicontoh, golongan LGBT atau ahli masyarakat yang terlibat dengan LGBT akan diusiroleh masyarakat kerana dikhuatiri akan mempengaruhi indiidu lain untuk menyertaimereka. ekiranya ia berlaku, masyarakat yang terlibat akan menanggung malu dankehormatan masyarakat tersebut akan jatuh.
Kesan kepada agama
)alaysia bukanlah seperti Negara’negara barat yang lain yang menggunakan namaNegara terbuka, malah Negara )alaysia adalah Negara yang penuh dengan adat dantata susilah, tidak kurang dengan itu, )alaysia juga dikenali dengan Negara islam yanggah dimata Negara’negara islam yang lain. %erkara ini secara langsung akan memberikesan yang mendalam terhadap agama islam. “gama adalah panduan hidup bagi pengantunya dan dalam agama mempunyaitatacara hidup yang sempurna dan baik. 4ang pasti sama ada &slam, 8indu, Buddha,ikh dan agama’agam lain turut menolak LGBT ini. )engapa: (erana aktiiti LGBT iniamatlah dilarang dalam semua agama. eperti yang telah diceritakan di a+al atikel ini,kisah kaum sadum yang dibinasakan oleh “LL”8 akibat perbuatan jijik mereka, sudahcukup membuktikan baha+a &slam menentang dan melarang umatnya terlibat denganLGBT. Tujuan setiap perkah+inan adalah untuk meramaikan umat manusia di mukabumi ini. Bagaimana pula jika LGBT ini dibenarkan, seorang lelaki bersuamikan lelaki  dan seorang perempuan beristerikan perempuan ekiranya amalan LGBT iniberleluasa maka, matlamat &slam untuk meramaikan umat tidak dapat dicapai deganbaik.Tidak kurang dengan itu, di seperti yang diceritakkan diatas hampi ;0< yang terlibatdaripada golongan ini adalah anak’anak melayu yang dilahirkan beragama islam. &atidak sahaja memberi nama yang buruk kepada Negara maka ia mungkin akanmembusukkan nama islam seperti mana pejuang’pejuang islam yang sesat beri kesanyang busuk kepada nama islam.

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

Kategori

%d bloggers like this: