Posted by: peribadirasulullah | Julai 16, 2018

Hadis Sahih Berkaitan Kekejian LGBT

 

Image result for maksud lgbt malaysia

Sebarang permasalahan yang menimpa umat manusia perlu dirujuk kepada al-Qur’an dan al-Hadith sebagai panduan yang utama. Ini kerana, hadith sebagai sumber kedua dalam Islam telah mengambil ruang yang sangat besar dalam budaya tamadun umat Islam sejak zaman Nabi s.aw. dan para sahabat sehingga kini, sama ada dalam
bidang aqidah, ibadah, akhlak dan mu‘amalat.6

Bahkan, Imam Ahmad menegaskan bahawa satu-satunya jalan untuk mempelajari fiqh Islam dan syariatnya ialah melalui hadith. Mereka yang berpandangan hanya mencukupi dengan al-Qur’an tanpa hadith, dalam usaha memahami ayat-ayat
al-Qur’an dan mengetahui syariatnya, maka perjalanannya sesat dan tidak akan mencapai maksud yang dikehendakinya.7 Justeru, perbuatan homoseksual (liwat dan al-sihaq) serta transgender atau perbuatan wanita menyerupai lelaki dan lelaki
menyerupai wanita (al-mutasyabbih) turut dibincangkan di dalam al-Hadith

“Katakanlah (Wahai Muhammad):
“Wahai hamba-hambaKu yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri (dengan perbuatan-perbuatan maksiat), janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa; Sesungguhnya Dia lah jua Yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani” al-Zumar 39 : 53

 

Permasalahan kecelaruan seksual dan jantina, yang merujuk kepada komuniti Lesbian, Gay,Biseksual, dan Transgender (LGBT) bukan merupakan isu baru. Sebaliknya, Allah SWT telahmenjelaskan tentang permasalahan homoseksual yang berlaku di kalangan umat Nabi Lut  a.s. Perbuatan homoseksual tersebut jelas merupakan perkara yang keji sebagaimana firmanNya pada ayat 80-84, Surah al-A’raf yang bermaksud:

“Dan Nabi Lut (juga Kami utuskan). Ingatlah tatkala dia berkata kepada kaumnya “Patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji, yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun daripada penduduk alam ini sebelum kamu?”. “Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan, bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas”. Dan tiada jawapan oleh kaumnya melainkan mereka berkata “Usirlah mereka (Nabi Lut dan
pengikutnya yang taat) dari bandar kamu ini, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang (mendakwa) mensucikan diri. Maka Kami selamatkan dia dan ahlinya (keluarganya dan pengikutnya) melainkan isterinya, adalah dia tergolong dalam orang-orang yang dibinasakan. Dan Kami telah menghujani mereka dengan hujan (batu yang membinasakan). Oleh itu, lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang melakukan kesalahan”.

Ayat di atas jelas menggambarkan perilaku umat Nabi Lut a.s. yang mengalami masalah
kecelaruan seks apabila memiliki kecenderungan untuk melakukan hubungan intim dengan kaum sejenis iaitu lelaki bersama lelaki dan perempuan bersama perempuan. Orientasi seksual yang dilakukan sesama pasangan sejenis atau homoseksual disebut di dalam hadith dengan istilah liwat (homoseksual) dan al-sihaq (lesbian)8
. Di dalam ayat al-Qur’an tersebut,
Allah menggambarkan azab yang menimpa ke atas kaum Nabi Lut a.s. iaitu kaum Sodom
dan kaum Amoro, suatu daerah di negeri Syam9
.

Sila layari laman dibawah :

http://www.islam.gov.my/images/ePenerbitan/Hadis-hadis_Sahih_Berkaitan_Perlakuan_LGBT.pdf

Posted by: peribadirasulullah | Julai 16, 2018

Betapa jijiknya budaya LGBT

Image result for maksud lgbt malaysia

Apa itu LGBT?
LGBT atau juga dikenali dengan nama lain GLBT adalah merujuk kepada sekelompokgolongan yang mengamalkan cara hidup Gay, Lesbian, biseksual, dan transeksual.Nama ini telah diguna pakai sejak tahun 1990an lagi bagi melabel mereka yangmejalani hidup LGBT. ingkatan ini juga diterima oleh setengah Negara di barat sepertiamarika syarikat yang memberi kebenaran untuk menjalan cara hidup LGBT ini, samaseperti protokol Negara mereka iaitu !”merican is a #ree country$. elain daripada ituNegara lain yang membenarkan cara hidup LGBT ini adalah “rgentina, %erancis danTurki. &stilah LGBT bertujuan untuk menekankan kepelbagaian seksualiti dan genderbudaya berasaskan identiti. &a boleh digunakan untuk merujuk kepada sesiapa yangbukan heteroseksual atau bukan cisgender, bukan semata’mata untuk orang’orangyang lesbian, gay, biseksual atau transgender.Tidak semua Negara memandang cara hidup ini patut dijalankan, sesetengah negara juga telah menentang secara habis’habisan cara hidup ini. (ebanyakan Negara iniadalah Negara’negara islam seperti )alaysia. *alaupun cara hidup ini telah sampai diNegara itu, namun masyarakat telah menolak untuk menerima kelompok ini. &ni adalahkerana cara hidup LGBT ini tidak selari dengan cara yang telah diajar oleh islam. “dalah lebih sedih lagi apabila kelompok’kelompok ini juga telah sekali digelar sebagaiislam dan mendapat tuntutan ilmu yang mendalam tentang islam.
Lesbian adalah golongan yang mempunyai tarikan seksual terhadap perempuan lain,Golongan ini mudah jatuh cinta dan kasih sesama mereka. )ereka juga mempunyaikeinginan yang tinggi untuk hidup bersama selama’lamanya. Golongan lesbian inibukan golongan yang biasa, mereka adalah golongan yang istime+a. esetengahdaripada mereka merasakan kurang sopan apabila berada dalam masyarakat yangtidak mengamalkan gejala ini. egelintir daripada mereka akan merasa kurang selesabila berpakaian dengan pakaian perempuan, mereka lebih selesa apabila memakaipakaian lelaki sebagai hiasan tubuh. )ereka juga lebih cenderung untuk melakukanaktiiti lasak yang selalu dilakukan oleh golongan lelaki seperti bersukan. eorangdaripada pasangan ini lebih cenderung untuk menjadi seperti lelaki malah memakaipakaian seperti lelaki, mempunyai rambut seperti lelaki -pendek, dan bersi#at kasaratau dikenali sebagai penkid. Bertentangan dengan pasangannya memakai sepertiperempuan biasa tetapi mereka menggamalkan cara hidup songsang ini. /i Negara)alaysia sering didengari dengan pelbagai telatah buruk yang dilakukan oleh pasanganini, seperti cerita yang heboh baru’baru ini iaitu golongan yang dikenali sebagai penkidini memakai seperti lelaki dan mendirikan solat jumaat, yang hanya boleh didirikan olehkaum adam sahaja.
Gay
eterusnya, maksud G di dalam LGBT yang memberi maksud Gay. %erkataan Gayselalunya digunakan untuk merujuk kepada pasangan sejenis sama seperti lesbiantetapi yang membeakan nya adalah lelaki bersama lelaki. Gay juga merupakan satugejala yang tidak sihat kerana indiidu tersebut mudah tertarik dengan kaum sejenis.%erkara ini dilarang sama sekali dalam &slam. )enurut Bieschke -011, gay bermaksudseorang lelaki yang mempunyai emosi dan keinginan seksual terhadap lelaki lain.Golongan ini sangat mudah tertarik dengan lelaki lain terutamanya kepada lelaki yangmempunyai rupa paras menarik, tampan, bergaya, bertubuh sasa dan sebagainya.)enurut Bieschke -011 lagi, perkataan gay ini juga memba+a maksud homoseksual./ari sudut yang lain pula, ia memba+a maksud 2seronok3 dan 2riang3. eronok yangdimaksudkan ialah mereka merasa lebih seronok dan bahagia apabila aktiiti yangmereka lakukan mendapat perhatian daripada pihak yang lain. “patah lagi, merekamempunyai pasangan yang memahami ji+a mereka dan kehendak mereka. Tidakhairanlah, pada aman sekarang golongan gay ini mampu menubuhkan persatuanmereka yang bergerak secara senyap dan akti#.
Tetapi, baru’baru ini golongan ini berani untuk menunjukkan diri mereka kepadahalayak ramai dan membuat huru’hara. ebagai contoh, baru’baru ini terdapatsekelompok golongan gay yang membuat ganguan seksual di tempat a+am di shahalam. )ereka dikatakan menangkap dan meli+at orang yang sedang bersenam. 4anglebih mengerunkan kaum adam ini adalah kelompok yang melakukan jenayah inimempunyai badan’badan yang tegap. Bukan dengan itu sahaja, malah sarang’sarangmaksiat di Negara )alaysia ini sesetengah nya adalah dipenuhi dengan golongan gayini
Biseksual
Biseksual adalah merujuk kepada indiidu yang mempunyai kecenderungan untukmelakukan hubungan seks dengan kedua’dua jantina iaitu lelaki dan perempuan.Golongan seperti ini mempunyai keinginan seks yang melampau kerana mereka reladan seronok apabila melakukan hubungan seks dengan kedua’dua jantina. Biseksualadalah istilah untuk orang yang tertarik secara seksual baik terhadap lelaki mahupun perempuan. Biseksual juga dide#inisikan sebagai orang yang memiliki ketertarikansecara psikologi, emosional dan seksual terhadap lelaki dan perempuaneorang yang mengalami biseksual akan menjalinkan hubungan asmara dalamtempoh +aktu tertentu dengan seseorang daripada gender yang sama, kemudian di+aktu yang lain, pelaku biseksual akan menjalinkan hubungan serius denganseseorang dari jantina yang berbea pula menurut seorang pengamal blog melaluiblognya -http566ramuanboyke.com6blog6+aspadai’gejala’biseksual6. 7elas disini baha+abiseksual bukanlah satu gejala yang memberikan man#aat dan juga kesihatan yangbaik. “pabila hubungan seks dilakukan dengan ramai pasangan, melibatkan jantinayang berbea pula, ia akan mendatangkan kemudaratan pada si pelaku. *alaupunperkara ini susah untuk dipercayai oleh sesetengah daripada pembaca, namun ia benar berlaku di aman yang serba moden ini.
Transeksual
)anakala Transeksual atau transgender ialah satu keadaan di mana seseorangcenderung mengenalpasti diri mereka dengan gender yang tidak konsisten dengan jantina biologi mereka. Biasanya mereka akan melakukan beberapa usaha perubatanuntuk menukar keadaan #iikal mereka supaya menyerupai jantina berla+anan.)enurut beberapa pengkaji, golongan transeksual ini mengalami kecelaruan genderiaitu merasai dirinya terperangkap dalam tubuh yang salah, di mana merekaberkeinginan untuk memiliki jantina yang berla+anan dari yang ditentukan sejak lahir.Golongan ini, kebanyakannya dapat dilihat di ka+asan’ka+asan maksiat, sepertidirumah pelacuran, sesetengah dari golongan ini kebanyakannya telah menukar alatkelaminnya malah sesetengah hanya memakai pakaian seperti mengikuti jantina lain.)alah terdapat juga yang hanya menambah buah dada untuk menampakkan persisseperti perempuan.
)ungkin dari sei #iikalnya, lelaki ini menyerupai +anita, tetapi secara ahirnya beliaudilahirkan sebagai lelaki yang telah melakukan pelbagai cara untuk menyerupai +anita.
Hukum LGBT menurut islam
)asalah LGBT di )alaysia amat membimbangkan, yang lebih sedih lagi apabila hampir kesemua golongan ini ialah umat islam, yang diberikkan pendidikan islam dan hukum’hukumnya. emua manusia sama ada lelaki atau perempuan setara# di sisi Tuhan.elain daripada identiti jantina tersebut, semua agama mengakui terdapat manusiayang mengalami kekeliruan identiti jantina. 8al ini, turut memberi kesan kepadaorientasi seksualnya. /alam &slam, ia dikenali sebagai khunsa yang terbahagi kepadadua khunsa +adhih dan khunsa mushkil. (ecelaruan identiti jantina transgender dankhunsa disebabkan oleh beberapa #aktor, khasnya genetik, hormon, persekitaran danpsikologi. )asalah utama kebanyakan lesbian, gay, biseksual dan transgender -LGBTialah dosa dan mental, bukannya genetik dan lain’lain.ejarah telah membuktikan baha+a golongan LGBT ini tidak diterima oleh “LL”8. 8alini telah dibuktikan melalui sejarah yang telah berlaku pada aman Nabi Lut a.s. Beliaudiutuskan oleh “LL”8 untuk kaum yang sangat degil dan selalu membuat bencana iaitukaum adum. (einginan dan aktiiti kaum adum ini sangat aneh. )ereka gemarmelakukan rompakan dan samun di tengah jalan. Bagi golongan lelaki kaum adum ini,mereka tidak mempunyai keinginan terhadap kaum +anita +alaupun sedikit, malahmereka lebih tertarik kepada lelaki. )ereka tidak akan berkah+in kecuali denganpasangan yang sama jenis jantinanya.Tanggungja+ab yang dipikul oleh Nabi Lut a.s amatlah berat. Beliau terpaksaberhadapan dengan kaum yang amat derhaka kepada “LL”8 serta mela+an #itrahkejadian manusia. %elbagai usaha telah dilakukan oleh Nabi Lut a.s. Namun, usahayang dilakukan menemui kegagalan. )alah, baginda pernah diugut supayamenghentikan dak+ahnya. (aumnya juga pernah mencabar Nabi Lut a.s supayamendatangkan seksaan “LL”8 kepada mereka sekiranya dia benar’benar seorangnabi. “khirnya Nabi Lut berdoa pada “LL”8,
“ Ya Allah, tolonglah aku untuk melawankaum yang membuat bencana ini”.
Tidak lama kemudian, “llah s+t telah memerintahkan beberapa orang malaikat untukberjumpa dengan Nabi &brahim a.s bagi memberitahu baha+a kaum dan negeri NabiLut a.s akan ditimpa bencana oleh “LL”8. erentak dengan itu, Nabi &brahim bertanyakepada malaikat, adakah Nabi Lut a.s dan ahlinya akan terlibat sama dalam bencanatersebut. /ija+ab oleh para malaikat yang datang menemuinya ketika itu baha+a NabiLut a.s dan ahlinya akan diselamatkan oleh “LL”8 kecuali isterinya sahaja.esungguhnya “LL”8 itu berkuasa menyelamatkan mana’mana hamba yangdikehendakiN4″.Beberapa hari selepas itu, “LL”8 telah memerintahkan beberapa orang malaikat untukmeniarahi Nabi Lut a.s. untuk mengkhabarkan berita bencana yang akan diturunkan.%ara malaikat yang datang meniarahi Nabi Lut telah menyamar sebagai seorang lelakikacak. Nabi Lut a.s. merasa terkejut tatkala dikhabarkan dengan berita bencana itu,namun baginda telah ditenangkan oleh malaikat baha+a baginda tidak perlu bimbangkerana baginda dan ahlinya akan selamat kecuali isterinya yang derhaka itu.%eristi+a kehadiran malaikat ke rumah Nabi Lut a.s dapat dihidu oleh kaumnya. )erekasama sekali tidak tahu baha+a lelaki yang ada di dalam rumah Nabi Lut a.s itu adalahmalaikat. )ereka segera ke rumah Nabi Lut a.s lalu mendesak baginda supayamenyerahkan lelaki itu kepada mereka untuk dikah+ini. erentak dengan itu, Nabi Luta.s berkata kepada kaumnya, 2 *ahai kaumku, aku sama sekali tidak keberatan untukmenyerahkan anak gadisku kepada kamu untuk kamu kah+ini, nescaya aku akanmenyerahkan dengan senang hati, tetapi, jangan sesekali kamu inginkan akan tamu’tamuku ini, apakah tidak +aras #ikiran kamu lagi: Tolonglah jangan membuat aku maludihadapan tetamuku ini3.
&tulah, kata’kata Nabi Lut a.s kepada kaumnya.Berlaku perbalahan antara Nabi Lut dan kaumnya, yang mana kaumnya yang degil itutetap mahukan lelaki itu. )ereka tidak mahukan anak gadis Nabi Lut a.s. erentakdengan itu, para malaikat tersebut telah memberitahu kepada Nabi Lut a.s supayasegera meninggalkan negerinya pada malam tersebut kerana “LL”8 akan menurunkanbencana pada keesokkan harinya. Nabi Lut a.s bersama ahlinya segera meninggalkannegeri mereka pada malam itu kecuali isterinya yang derhaka itu.
%ada keesokkan harinya, seperti yang dijanjikan “LL”8, telah berlaku satu bencanabesar yang amat dahsyat kepada kaum adum. Negeri mereka telah ditimpa dengantanah runtuh yang amat dahsyat hingga tidak ada seorang pun yang terselamat.(esemuanya telah ditenggelamkan oleh “LL”8 dengan timbunan tanah dan kaumadum telah dimusnahkan oleh “LL”8. /emikianlah balasan “LL”8 terhadap kaumyang ingkar dengan arahanN4″./aripada cerita di atas, jelaslah disini baha+a aktiiti LGBT ini adalah songsang dandibenci oleh “LL”8. eperti kisah kaum adum yang diturunkan bala oleh “LL”8 telahcukup menggambarkan kepada kita baha+a LGBT adalah satu aktiiti yang haram dankeji. 8al ini kerana LGBT ini mela+an #itrah manusia yang telah diciptakan oleh “LL”8sebagai berpasang’pasangan.
Kesan kepada masyarakat
LGBT bukan lagi perkara yang jarang kita dengar pada aman yang serba moden in,malah perkara ini makin membimbangkan pelbagai pihak sebagai contoh pihakmasyarakat. )asyarakat semakin merasa tidak selesa dengan ke+ujudan golongan iniyang semakin hari semakin berani menunjukkan diri mereka melalui pelbagai cara,seperti di laman’laman sosial. /alam kehidupan bermasyarakat, seseorang yang tidakmematuhi peraturan masyarakat, ianya akan disingkirkan daripada masyarakattersebut. 8al ini kerana mereka akan memba+a masalah dalam masyarakat. ebagaicontoh, golongan LGBT atau ahli masyarakat yang terlibat dengan LGBT akan diusiroleh masyarakat kerana dikhuatiri akan mempengaruhi indiidu lain untuk menyertaimereka. ekiranya ia berlaku, masyarakat yang terlibat akan menanggung malu dankehormatan masyarakat tersebut akan jatuh.
Kesan kepada agama
)alaysia bukanlah seperti Negara’negara barat yang lain yang menggunakan namaNegara terbuka, malah Negara )alaysia adalah Negara yang penuh dengan adat dantata susilah, tidak kurang dengan itu, )alaysia juga dikenali dengan Negara islam yanggah dimata Negara’negara islam yang lain. %erkara ini secara langsung akan memberikesan yang mendalam terhadap agama islam. “gama adalah panduan hidup bagi pengantunya dan dalam agama mempunyaitatacara hidup yang sempurna dan baik. 4ang pasti sama ada &slam, 8indu, Buddha,ikh dan agama’agam lain turut menolak LGBT ini. )engapa: (erana aktiiti LGBT iniamatlah dilarang dalam semua agama. eperti yang telah diceritakan di a+al atikel ini,kisah kaum sadum yang dibinasakan oleh “LL”8 akibat perbuatan jijik mereka, sudahcukup membuktikan baha+a &slam menentang dan melarang umatnya terlibat denganLGBT. Tujuan setiap perkah+inan adalah untuk meramaikan umat manusia di mukabumi ini. Bagaimana pula jika LGBT ini dibenarkan, seorang lelaki bersuamikan lelaki  dan seorang perempuan beristerikan perempuan ekiranya amalan LGBT iniberleluasa maka, matlamat &slam untuk meramaikan umat tidak dapat dicapai deganbaik.Tidak kurang dengan itu, di seperti yang diceritakkan diatas hampi ;0< yang terlibatdaripada golongan ini adalah anak’anak melayu yang dilahirkan beragama islam. &atidak sahaja memberi nama yang buruk kepada Negara maka ia mungkin akanmembusukkan nama islam seperti mana pejuang’pejuang islam yang sesat beri kesanyang busuk kepada nama islam.
Posted by: peribadirasulullah | Julai 16, 2018

Allah SWT menghapuskan golongan LGBT

Pompeii: Kota “Kaum LGBT” yang Hilang   [1]

Film Pompeii 2014
Reruntuhan Pompeii pertama kali ditemukan oleh Domenico Fontana, seorang arsitek dalam penggaliannya menyusuri sungai Sarnus pada tahun 1599
Sekitar 2.5 juta wisatawan mengunjungi reruntuhan Pompei, kota maksiatnya kaum homoseksual yang sudah terkubur sekitar 1.500 tahun
PERNAHKAH Anda menonton  “Film Pompeii (2014)”? sebuah film petualangan yang bercerita tentang meletusnya Gunung Vesuvius yang menghancurkan kota Romawi kuno, khususnya Kota Pompeii.
Film yang diangkat dari kisah tahun 79 Masehi ini bercerita tentang seorang budak yang tengah menjalin cinta dengan putri majikannya. Ia berharap suatu hari nanti dia bisa menghirup kebebasan dan menikah dengan gadis pujaannya.
Namun, perjalanan cintanya mengalami rintangan hingga munculnya musibah dasyat beruba meletusnya Gunung Vesuvius dengan kekuatan 40 bom nuklir selama dua hari. Alkisah, dalam film yang dibintaingi Emily Browning, Kiefer Sutherland dan Kit Harington ini menyebabkan kejadian mengerikan berupa  menghancurleburkan Kota Pompeii.
Kota Pompeii terkubur manjadi abu dan batu apung setinggi 4 sampai 6 meter.Situs Arkeologi

Pompeii adalah sebuah kota kuno yang telah didirikan pada abad ke 6 SM oleh keturunan berbahasa Oscan penduduk Neolitik Campania, kemudian berakhir di bawah Yunani, Etruscan, Samnite dan akhirnya di bawah kekuasaan Romawi.
Sebagai sebuah koloni Romawi, Pompeii sangat makmur sebagai pelabuhan dan sebagai tujuan wisata, bukti yang dapat ditemukan di banyak villa, kuil, teater dan pemandian dibangun di seluruh kota.
Pompeii juga memiliki amfiteater, forum, dan basilika. Pompeii adalah rumah bagi sekitar 20.000 jiwa. Pada 63 M gempa bumi menyebabkan kerusakan yang luas untuk Pompeii dan dalam tahun-tahun berikutnya ada upaya untuk memperbaiki beberapa kerusakan.
Musibah melandanya pada tanggal 24 Agustus, 79 M ketika gunung berapi Vesuvius meletus dan menyelimuti kota dengan debu dan abu. Menurut catatan sejarah, kota ini tersebut terkubur sekitar 1.500 tahun, sampai kemudian arsitek Italia, Domenico Fontana, menyingkap sedikit demi sedikit situs kota kuno tersebut.
Laporan saksi mata satu-satunya yang bertahan dan dapat diandalkan tentang peristiwa ini dicatat oleh Plinius Muda dalam dua pucuk surat kepada sejarahwan Tacitus.
Kala itu, dari rumah pamannya di Misenum, sekitar 35 KM dari gunung berapi itu, Plinius melihat sebuah gejala luar biasa yang terjadi di atas Gunungn Vesuvius: sebuah awan gelap yang besar berbentuk seperti pohon pinus muncul dari mulut gunung itu. Setelah beberapa lama, awan itu dengan segera menuruni lereng-lereng gunung dan menutupi segala sesuatu di sekitarnya, termasuk laut yang di dekatnya.
“Awan” yang digambarkan oleh Plinius Muda itu kini dikenal sebagai aliran piroklastik, yaitu awan gas yang sangat panas, debu, dan batu-batu yang meletus dari sebuah vulkano.
Plinius mengatakan bahwa beberapa gempa bumi terasa pada saat letusan itu dan diikuti oleh getaran bumi yang dahsyat. Ia juga mencatat bahwa debu juga jatuh dalam bentuk lapisan-lapisan yang sangat tebal dan desa tempat ia berada harus dievakuasi. Laut pun tersedot dan didorong mundur oleh suatu “gempa bumi”, sebuah gejala yang disebut oleh para geolog modern sebagai tsunami. [Wikipedia, Pompeii]
Ekskavasi besar-besaran baru dimulai tahun 1700-an, dan sejak itu Pompeii menjadi situs arkeologi yang penting di dunia. Informasi mengenai kehidupan sehari-hari masyarakat Romawi kuno terungkap berkat reruntuhan Pompeii, yang “membeku” di bawah timbunan abu vulkanik.
Debu-debu hasil meletusnya gunung berapi Vesuvius pada 24 Agustus tahun 79 Masehi di kota tersebut telah mengawetkan semuanya, mulai dari penduduk sampai bangunan-bangunan di kota tersebut. Tapi tahukah Anda? Bahwa seluruh situs bersejarah ini juga ternyata ditemukan secara tidak sengaja.
Reruntuhan Pompeii pertama kali ditemukan oleh Domenico Fontana, seorang arsitek dalam penggaliannya menyusuri sungai Sarnus pada tahun 1599. Tak sengaja ia menemukan beberapa prasasti yang berkaitan dengan peninggalan Romawi Pompeii, namun ia belum menyadari bahwa dilokasi tersebut merupakan lokasi terkuburnya kota Pompeii.
Ketika Domenico Fontana bekerja pada sebuah proyek hidrolika, kota ini belum tergali sampai ditemukan kembali pada 1748 oleh insinyur Spanyol Rocque militer Joaquin de Alcubierre. [Indopos, Jumat, 4 Juli 2014, Ini Dia, Penemuan-Penemuan Peradaban yang Dianggap Penting]

pompeii_terawetkan

Pada 1710, seorang petani juga sempat menemukan beberapa potongan marmer saat menggali sumur dilokasi terkuburnya kota Pompeii, dan menjualnya kepada seorang pangeran. Pangeran tersebut lalu memerintahkan penggalian untuk mencari artifak lainnya. Namun ketika itu penggalian terkendala oleh keterbatasan tenaga dan alat. Barulah pada tahun 1748, dilakukan upaya serius untuk menggali reruntuhan kota kuno Romawi tersebut. Rocque Joaquin de Alcubierre yang memimpin penggalian mengetahui bahwa artefak juga telah ditemukan di dekat kanal Sarno dan mulai menggali dilokasi yang sekarang kita tahu adalah Pompeii kuno. Lalu pada tahun 1860, Giuseppe Fiorelli memimpin penggalian dan menemukan ruang-ruang kosong dalam lapisan-lapisan abu vulkanik. Dengan teknik injeksi plester, tampaklah bahwa ruang-ruang kosong itu tercipta karena membusuknya tubuh manusia yang pernah menempatinya. Apa yang ditemukan selanjutnya benar-benar menggambarkan kengerian warga Pompeii menjelang detik-detik akhir kehidupan mereka. [http://humaniora.uniknya.com, 5 Kecelakaan Penting & Paling Bahagia dalam Sejarah [Bag-2]]
Pasca penemuan ini, sisa-sisa reruntuhan dan bekas kota yang telah dihujani batu api dan lahar ini menjadi tontonan dan kunjungan para wisatawan.

Kota Maksiat dan LGBT

Lava dan debu dari letusan maha dasyat gunung tersebut yang terjadi dua milenia yang lalu membumihanguskan penduduk kota. Malapetaka itu terjadi dalam waktu yang sangat mendadak sehingga menimpa segala sesuatu yang ada di kota termasuk segala aktifitas sehari-hari yang tengah berlangsung. Aktifitas yang dilakukan penduduk dan segala peninggalan yang ada ketika bencana terjadi kini masih tertinggal persis sama seperti ketika bencana tersebut terjadi dua ribu tahun yang lalu, seolah-olah waktu tidak bergeser dari tempatnya.

 

Pompeii: Kota “Kaum LGBT” yang Hilang  [2]
Pemusnahan Pompeii dari muka bumi oleh bencana yang demikian dasyat ini tentunya bukan tanpa maksud. Catatan sejarah menunjukkan bahwa kota tersebut ternyata merupakan pusat kemaksiatan dan kemungkaran. Kota tersebut dipenuhi oleh meningkatnya jumlah lokasi perzinahan atau prostitusi. Saking banyaknya hingga jumlah rumah-rumah pelacuran tidak diketahui. Organ-organ kemaluan pria dengan ukurannya yang asli digantung di pintu tempat-tempat pelacuran tersebut.
Menurut tradisi ini, yang berakar pada kepercayaan Mithraic, organ-organ seksual dan hubungan seksual sepatutnya tidaklah tabu dan dilakukan di tempat tersembunyi; akan tetapi hendaknya dipertontonkan secara terbuka.
Namun Tuhan berkehendak lain. Lava gunung Vesuvius menghapuskan keseluruhan kota tersebut dari peta bumi dalam waktu sekejap. Yang paling menarik dari peristiwa ini adalah tak seorang pun mampu meloloskan diri dari keganasan letusan Vesuvius. Hampir bisa dipastikan bahwa para penduduk yang ada di kota tersebut tidak mengetahui terjadinya bencana yang sangat sekejap tersebut, wajah mereka terlihat berseri-seri.
Bahkan ada jasad dari satu keluarga yang sedang asyik menyantap makanan sempat terawetkan pada detik-detik tersebut. Selain itu, banyak sekali pasangan-pasangan yang tubuhnya terawetkan berada pada posisi (maaf) sedang melakukan persetubuhan. Yang paling mengagetkan adalah terdapat sejumlah pasangan yang berkelamin sama, dengan kata lain mereka melakukan hubungan seks sesama jenis (homoseksual). Ada pula pasangan-pasangan pria dan wanita yang masih ABG. Hasil penggalian fosil juga menemukan sejumlah mayat yang terawetkan dengan raut muka yang masih utuh.
Secara umum, raut-raut muka mereka menunjukkan ekspresi keterkejutan, seolah bencana yang terjadi datang secara tiba-tiba dalam sekejab.” [Harun Yahya, Pompeii: Mengulang Sejarah Kaum Luth]
Reruntuhan Pompeii bahkan memberikan perspektif yang unik bagi arkeolog tentang kehidupan Romawi. Kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang sebuah kota dalam krisis, karena abu telah mengawetkan segalanya begitu baik, termasuk keluarga yang berkumpul bersama-sama, penjahat yang masih dalam rantai, hewan yang ditinggalkan berdiri dan lukisan dinding yang sempurna seperti diawetkan.  . [Indopos, Jumat, 4 Juli 2014, Ini Dia, Penemuan-Penemuan Peradaban yang Dianggap Penting]
“Meskipun ledakan gunung ini terjadi sekitar 2.000 tahun lalu, namun kami tidak tahu apa yang akan kami temukan, apakah jasad seorang anak laki-laki, seorang ibu atau bahkan seluruh anggota keluarga. Ini adalah arkeologi manusia bukan sekadar arkeologi,” tandas Giudice dikutip BBC. [ BBC,  5 April 2010, Fosil Warga Pompeii Dipamerkan]
Hujan batuan vulkanis dalam jumlah luar biasa itu menghantam kota dan mengakibatkan sebagian besar penduduk dan berbagai jenis hewan tewas seketika.
Akibat timbunan abu vulkanis, jasad manusia dan hewan yang menjadi korban terawetkan selama ribuan tahun dan sekarang menjadi subyek sebuah pameran Museum Antiquarium de Boscoreale, dekat reruntuhan kota Pompeii.
Sebagian dari sisa-sisa kerangka manusia dan hewan korban bencana itu diawetkan para ahli menggunakan lapisan campuran plester khusus untuk merekonstruksi sosok mereka semasa hidup.
“Hingga kini, jasad-jasad warga Pompeii masih tersebar di sekitar kota ini atau di berbagai museum di seluruh dunia. Namun belum pernah dipamerkan secara bersamaan,” kata Grete Stefani, penyelenggara pameran arkeologi temuan Kota Pompeii yang hilang.* [ BBC,  5 April 2010, Fosil Warga Pompeii Dipamerkan]
Aspek ini menunjukkan bahwa penghancuran Pompeii mirip dengan peristiwa-peristiwa adzab yang dikisahkan dalam Al-Qur’an, sebab Al-Qur’an secara khusus mengisyaratkan “pemusnahan secara tiba-tiba” ketika mengisahkan peristiwa yang demikian ini. Misalnya, “penduduk suatu negeri” sebagaimana disebut dalam surat Yaasiin ayat 13 musnah bersama-sama secara keseluruhan dalam waktu sekejap. Keadaan ini diceritakan sebagaimana berikut:
إِن كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ
“Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan saja; maka tiba-tiba mereka semuanya mati.” (QS. Yaasiin, 36:29)
Di surat Al-Qamar ayat 31, pemusnahan dalam waktu yang singkat kembali disebut ketika kehancuran kaum Tsamud dikisahkan:
إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ
“Sesungguhnya Kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti rumput-rumput kering (yang dikumpulkan oleh) yang punya kandang binatang.”
Demikianlah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wata’ala. Semoga kita bisa merenunginya.

Sumber

https://web.facebook.com/nasdaily/videos/677432652408890/

Posted by: peribadirasulullah | Julai 16, 2018

Perjalanan Hidup Manusia

No automatic alt text available.

Image may contain: one or more people and text

Image may contain: text

Image may contain: cloud, sky, text, outdoor and nature

Posted by: peribadirasulullah | Julai 16, 2018

Dunia adalah tempat meninggal

Image may contain: text, outdoor and nature
No automatic alt text available.
Posted by: peribadirasulullah | Julai 16, 2018

Nasib mereka yang bunuh diri

Image may contain: one or more people and text

Posted by: peribadirasulullah | Julai 16, 2018

Teroris Bukan Jihad

No automatic alt text available.

Perjalanan panjang menuju Illahi Robbi – akhirat

Posted by: peribadirasulullah | Julai 16, 2018

Mampukah kita mencari selain dari rezeki Allah SWT

Image may contain: one or more people and text

Perjalanan panjang menuju Illahi Robbi – akhirat

Posted by: peribadirasulullah | Julai 16, 2018

Jangan remehkan dosa

Image may contain: one or more people and text

Perjalanan panjang menuju Illahi Robbi – akhirat

Posted by: peribadirasulullah | Julai 16, 2018

Wakaf Housing Project In Cambodia

Image may contain: Abu Muhsin

Abu Muhsin

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=273867999833973&set=a.109340739620034.1073741826.100016323257659&type=3&theater

Older Posts »

Kategori