Posted by: peribadirasulullah | Januari 8, 2013

Cara Rasulullah SAW berurusan dengan wanita

Posted by: peribadirasulullah | Januari 8, 2013

Semua perbuatan wanita ketika hamil adalah Jihad

Silakan tonton semua video untuk mendapat video yang bertepatan dengan tajuk yang dimuatkan.

Ini adalah koleksi video-video dakwah Islamiah.

Posted by: peribadirasulullah | Januari 8, 2013

Sunnah berkaitan dengan masjid

Posted by: peribadirasulullah | Januari 7, 2013

Islam Agama mementingkan kebersihan

Posted by: peribadirasulullah | Januari 7, 2013

12 Ciri golongan yang selamat dari azab Allah SWT

http://assabiel.com/wp-content/uploads/2011/12/jgys-21.jpg

1. Golongan yang selamat ialah golongan yang setia berpegang teguh kepada manhaj Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hidupnya, dan manhaj para sahabat sesudahnya.

Iaitu Al-Qur’an yang diturunkan kepada RasulNya, yang beliau jelaskan kepada para sahabtanya dalam hadis-hadis sahih. Beliau memerintahkan umat Islam berpegang teguh kepada keduanya,

Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan tersesat apabila (berpegang teguh) kepada keduanya, iaitu Kitabullah dan Sunnahku. Tidak akan berpcah sehingga keduanya menghantarku ke telaga (Syurga).” (HR. at-Tirmidzi)

2. Golongan yang selamat akan kembali (merujuk) kepada firman Allah dan sabda RasulNya ketika terjadi perselisihan dan pertentangan di antara mereka, sebagai realisasi dari firman Allah,

Kemudian jika kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa’: 59)

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. ” (QS. An-Nisa’: 65)

3. Golongan yang selamat tidak mendahulukan perkataan manusia atas firman Allah dan sabda RasulNya, sebagaimana firman Allah yang bermaksud:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Hujurat: 1)

Ibnu Abbas berkata, ” Aku mengira mereka akan binasa. Aku mengatakan, ‘ Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,’ sedangkan mereka mengatakan, ‘Abu Bakar dan Umar berkata.’ (HR. Ahmad dan Ibnu Abdil Barr).

4. Golongan yang selamat sentiasa menjaga kemurnian tauhid

MengEsakan Allah dalam beribadah, berdo’a dan memohon pertolongan, menyembelih korban, bernazar, tawakkal, memutuskan segala perkara dengan hukum perintah Allah dan berbagai bentuk ibadah yang lain, yang semuanya ini menjadi dasar bagi tertegaknya Daulah Islamiyah yang benar. Menjauhi dan membasmi segala bentuk syirik dan segala simbul-simbulnya, sebab perkara itu adalah konsekuensi tauhid. Sesungguhnya suatu golongan tidak akan mencapai kemenangan jika meremehkan masalah tauhid dan tidak membenteras syirik dengan segala bentuknya. Perkara-perkara di atas adalah contoh teladan dari Para Rasul dan Rasul kita Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam.

5. Golongan yang selamat senang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam ibadah, perilaku dan dalam segenap hidup.

Keadaan ini menjadikan mereka orang-orang asing di tengah kaumnya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam: “ Sesungguhnya Islam pada permulaannya asing dan akan kembali menjadi asing seperti [[ada permulaannya. Mka beruntung besarlah bagi orang-orang yang asing.” (HR.Muslim)

Dalam riwayat lain oleh Abu Amr ad-Dani, disebutkan: ” Dan beruntung besarlah bagi orang-orang yang asing, iaitu orang-orang yang (tetap) berbuat baik ketika manusia sudah rosak.

6. Golongan yang selamat tidak fanatik kecuali kepada Firman Allah dan Sabda RasulNya yang ma’sum, yang berbicara tidak berdasarkan hawa nafsu.

Manakala manusia yang lain, betapa tinggi derajatnya sekalipun, tidak terlepas dari melakukan kesalahan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam:
Setiap manusia (pernah) melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat.” ( HR. Imam Ahmad. Hadis hasan).

Imam Malik berkata, “Tidak seorang pun sesudah Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam melainkan ucapannya diambil atau ditinggalkan (ditolak) kecuali Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam (yang ucapannya selalu diambil dan diterima).

7. Golongan yang Selamat adalah para ahli hadis.

Tentang mereka Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
Senantiasa ada segolongan dari umatku yang memperjuangkan kebenaran, tidak membahayakan mereka orang yang menghina mereka sehingga datang keputusan Allah.” (HR. Muslim).

Seorang penyair berkata, “Ahli hadis itu, merekalah ahli (keluarga) Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam, walaupun mereka tidak bersama dengan Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam tetapi jiwa rnereka bersama dengannya.”

8. Golongan yang Selamat menghormati para imam mujtahidin, tidak fanatik terhadap salah seorang di antara mereka.

Golongan Yang Selamat mengambil fiqih (pemahaman hukum-hukum Islam) dari al-Qur’an, hadis-hadis yang sahih dan pendapat-pendapat imam mujtahidin yang sejalan dengan hadis sahih. Hal ini sesuai dengan wasiat mereka, yang menganjurkan agar para pengikutnya mengambil hadis sahih, dan meninggalkan setiap pendapat mereka yang bertentangan dengannya.

9. Golongan yang Selamat menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah kemungkaran.

Mereka melarang segala jalan ke arah melakukan bid’ah dan puak-puak yang menghancurkan dan memecah-belah umat, berbuat bid’ah dalam hal agama dan menjauhi sunnah Rasul allah sallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabatnya.

10. Golongan yang Selamat mengajak seluruh umat Islam agar berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabatnya.

Agar mereka mendapat pertolongan dan memasuki Syurga atas anugerah Allah dan memperolehi syafa’at Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam dengan izin Allah.

11. Golongan yang Selamat mengingkari peraturan dan perundangan-perundangan yang dibuat oleh manusia jika bertentangan dengan ajaran Islam.

Golongan yang Selamat mengajak manusia berhukum dengan Al-Qur’an yang diturunkan Allah untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Allah yang menciptakan manusia dan Allah Maha Mengetahui sesuatu yang lebih baik bagi mereka. Hukum-hukumNya abadi sepanjang masa, sesuai dan relevan bagi penghuni bumi sepanjang zaman. Kesengsaraan dunia, kemerosotan, dan kemundurannya, khususnya dunia lslam, adalah kerana mereka meninggalkan hukum-hukum Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah ﷺ . Umat Islam tidak akan berjaya kecuali dengan kembali kepada ajaran-ajaran Islam, baik secara peribadi, masyarakat mahupun secara pemerintahan, sebagai realisasi dari firman Allah yang bermaksud:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” ( QS. Ar-Ra’d: 11)

12. Golongan yang Selamat mengajak seluruh umat Islam berjihad di jalan Allah.

Jihad adalah wajib bagi setiap muslim sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya. Jihad dapat dilakukan dengan cara:

1. Jihad dengan lisan dan tulisan, iaitu mengajak umat Islam dan umat lainnya agar berpegang teguh dengan ajaran Islam yang sahih, tauhid yang murni dan bersih dari syirik yang ternyata banyak terdapat di negara-negara Islam. Rasululullah ﷺ menerangkan hal yang akan menimpa umat Islam ini dalam sabdanya:

Hari kiamat belum akan tiba, sehingga kelompok-kelompok dari umatku mengikuti orang-orang musyrik dan sehingga kelompok-kelompok dari umatku menyembah berhala-berhala” (HR. Abu Dawud)

2. Jihad dengan harta, iaitu membelanjakan harta untuk menyebar dan meluaskan ajaran Islam, penulisan dakwah yang mengajak ke jalan yang benar, memberi bimbingan kepada mereka yang masih lemah imannya agar tetap teguh dalam agama ini, memberi bekalan dan keperluan kepada para mujahidin baik berupa makanan, pakaian, kelengkapan perang dan lain-lain yang diperlukan.

3. Jihad dengan jiwa, iaitu menyertai di medan peperangan untuk kemenangan Islam.

Sabda Rasulullah ﷺ ” Perangilah orang-orang musyrik itu dengan harta, jiwa dan lisanmu.” (HR. Abu Dawud)

Hukum jihad di jalan Allah adalah seperti berikut:

1. Fardhu ‘ain – seperti menentang musuh-musuh yang menceroboh atau melakukan agresi ke beberapa negara Islam adalah wajib, sama ada dengan harta atau jiwa.

2. Fardhu kifayah – jika sebahagian umat Islam telah ada yang melakukannya maka sebahagian yang lain kewajipannya menjadi gugur.

BAHAGIAN 3 – CIRI-CIRI GOLONGAN YANG SELAMAT

1. Golongan yang selamat jumlah sangat sedikit di tengah ramainya umat manusia. Rasulullah ﷺ bersabda: “Keuntungan besar bagi orang-orang yang asing, iaitu orang-orang soleh dilingkungan orang ramai yang berperangai buruk, orang yang menderhakai mereka lebih ramai dari yang menta’ati mereka.” (HR. Ahmad. Hadis sahih)

Allah subhana wa ta’ala memuji mereka dalam firman yang bermaksud: ” Dan sedikit sekali dari hamba-hambaKu yang bersyukur.” (QS. Saba’: 13)

2. Golongan yang selamat banyak dimusuhi oleh manusia, difitnah dan diperlekehkan dengan gelaran dan panggilan yang buruk. Nasib mereka ini seperti nasib para Nabi yang dijelaskan oleh Allah dalam firmanNya yang bermaksud: ” Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, iaitu syaitan-syaitan (dari jenis) manusia dan (dari jenis) jin. Sebahagian mereka membisikkan kepada sebahgaian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia).” (QS. Al-An’am: 112).

Rasulullah ﷺ sendiri misalnya dahulunya kaumnya memberi gelaran kepada beliau ‘as-sadiqul amin’ iaitu yang jujur lagi terpecaya, tetapi setelah beliau ﷺ mengajak mereka kepada tauhid, kaumnya sendiri menggelarkannya sebagai tukang sihir lagi pendusta.

3. Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ketika ditanya tentang golongan yang selamat, beliau menjawab, ” Mereka adalah orang-orang salaf dan setiap orang yang mengikuti jalan para salafus soleh (Rasulullah ﷺ, para sahabatnya dan setiap orang yang mengikuti jalan petunjuk mereka).”

BAHAGIAN 4 – SIAPAKAH ATH-THA’IFAH AL-MANSHURAH ITU (GOLONGAN YANG MENDAPAT PERTOLONGAN)

1. Rasulullah ﷺ bersabda: “Senentiasa ada sekelompok dari umatku yang memperjuangkan kebenaran, tidak membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka sehingga datang keputusan Allah.” (HR. Muslim)

2. Rasulullah ﷺ bersabda: ” Jika penduduk negeri Syam telah rosak, maka tidak ada lagi kebaikan di antara kalian. Dan senentiasa ada sekelompok dari umatku yang mendapat pertolongan, tidak membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka sehingga datang hari Kiamat.” (HR. Ahmad. Hadis sahih).

3. Ibnu Al-Mubarak berkata: ” Menurutku, mereka adalah ashabul hadis (para ahli hadis).”

http://assabiel.com/?p=8645

Posted by: peribadirasulullah | Januari 7, 2013

AURA MANUSIA

AURA MANUSIA

Tubuh badan manusia dibina dari lebih dari 53 trillion sel-sel yang hidup dan sentiasa bergetar. Hasil daripada getaran itulah yang mengeluarkan haba dan memanaskan tubuh badan manusia. Sel-sel tubuh manusia memerlukan zat makanan untuk hidup dan melakukan fungsinya.

Kajian terkini menggunakan “ nano teknologi ” telah mendapati bahawa dalam setiap sel itu pula mengandungi 10,000 sel hidup yang memiliki kebijaksanaan (intelligence) dan melaksanakan fungsi seperti mana yang telah diprogramkan. Program-program ini dikawal oleh otak melalui talian maklumat yang disampaikan menerusi sistem saraf (meredian lines). Talian saraf ini seumpama talian telefon yang memerlukan tenaga eletrik bagi membawa denyutan (pulse) maklumat daripada otak ke anggota tubuh menerusi saraf sebagai “arahan” dan sebaliknya maklumat daripada anggota tubuh dihantar sebagai “ laporan ” kepada otak supaya otak dapat memproses maklumat itu dan mengenalpasti keadaan anggota berkenaan.

Sekiranya anggota itu sakit, maka otak akan mencari penyelesaiannya seperti mengeluarkan enzim-enzim atau kimia tertentu bagi memulihkan anggota berkenaan. Kesemua proses biologi ini tersusun dalam satu rangkaian proses yang berhubung kait antara satu sama lain.

Fenomena dalam tubuh manusia ini amat menakjubkan para pengkaji dan saintis ditambah pula dengan penemuan Medan Tenaga Manusia (Human Energy Field (HEF)) oleh Dr Willian Kilner pada tahun 1911 lagi. Kilner memanggilnya sebagai AURA dan istilah ini masih digunakan sampai hari ini.

Kajiannya mendapati bahawa medan tenaga manusia ini memiliki beberapa lapisan tenaga utama. Lapisan paling hampir berada dalam tubuh hingga ke kulit.

Lapisan kedua meliputi satu inci daripada kulit dan lapisan ketiga meliputi 6 inci daripada lapisan kulit tubuh manusia. Ujian teliti telah dilakukannya dan mendapati bahawa kadar lapisan tenaga ini berbeza berdasarkan umur, jantina, kesihatan, kebolehan mental dan emosi seseorang.

Dr Wilhelm Reich, seorang saintis dan juga psychiatrist menamakannya “orgone” dan menemui bukti bahawa aliran tenaga dalam tubuh manusia mempunyai hubungan rapat dengan keadaan fizikal dan psikologi manusia. Reich mengakui bahawa teknik rawatan akupuntur yang diamalkan oleh tabib-tabib cina semenjak ribuan tahun dahulu dengan melepaskan halangan tenaga yang tersekat dalam sistem saraf manusia mampu menghapuskan fikiran negatif, tekanan emosi dan kesakitan fizikal.

Pada tahun 1930, Dr Lawrence Bendit dan Phoebe Bendit juga menemui bukti hubungan antara medan tenaga manusia dengan kesihatan dan keupayaan penyembuhan tubuh, malah kaitannya dengan kepercayaan agama dan kerohanian. Ini disokong oleh Dr Schafica Karagula dan Dr Dianne yang mendalami fenomena ini dan berjaya mengkaitkannya sehingga kepada masalah gangguan fikiran otak hinggalah ke perut.

Perlu kita ingat, medan tenaga manusia ini adalah berasaskan tenaga yang dihasilkan oleh sel-sel tubuh manusia yang bergetar disebabkan oleh getaran atom-atom dalam sel tersebut.

Dr. Richard Dobrin, Dr John Pierrakos dan Dr Barbara Ann Brennan pula membuat kajian dan analisa terperinci tentang medan tenaga manusia ini dan berjaya membuktikan bahawa tenaga ini juga menghasilkan sinar cahaya. Mereka menggunakan alat pengesan cahaya yang amat sensitif hingga boleh mengesan kadar gelombang cahaya serendah 350 nanometer. Kadar sinar cahaya ini amat bergantung kepada kesihatan, perasaan dan emosi seseorang dan penemuan yang paling menakjubkan adalah kaitannya dengan kepercayaan keagamaan dan spiritual seseorang.

Amat benarlah hadis yg diriwayatkan Bukhari dan Muslim yg mafhumnya :

” Sesungguhnya umatku akan dipanggil kelak dgn muka2 dan tangan2 yg bercahaya dari bekas wuduk,maka barangsiapa dari kamu dapat memperpanjangkan cahaya mukanya maka hendaklah dia melaksanakannya “

Sementara hadis riwayat ibnu Asaakir dan Dailammi pula berbunyi :

” Istighfar itu papan catatan amal, kemilau cahayanya “

Pernah juga kita terdengar Nur yg terpancar dari wajah org2 soleh dan Nur dari wajah RAsulullah SAW.

Dr. William Eidson dan Karen Gestla dari Universiti Drexel, Dr Hiroshi Motoyama dari Jepun, Dr Zheng Rongliang dari Universiti Lanzhou juga membuat kajian lanjut berkenaan medan tenaga ini. Sementara itu, sekumpulan saintis dari Bioinformation Institute of A.S Popow mengumumkan penemuan kukuh bahawa organisma hidup mengeluarkan getaran tenaga berfrekuensi antara 300 hingga 2000 nanometers. Mereka memanggilnya sebagai ‘Medan Tenaga Bio” atau “Bioplasma”.

Penemuan ini disahkan oleh Akademi Perubatan Moscow dan disokong oleh penyelidikan di Great Britain, Netherlands, Germany, Amerika dan Poland.

Sel-sel tubuh memerlukan air sebagai sumber makanan utama dengan membentuk 70% daripada tubuh adalah air. Berlandaskan fakta ini dapatlah kita simpulkan bahawa makanan dan minuman yang baik akan membentuk sel-sel yang baik. Sel-sel yang baik ini pula akan bergetar mengeluarkan tenaga. Perubahan kekuatan bioplasma dan sinar cahaya oleh tenaga itu pula telah dibuktikan secara saintifik berkait rapat dengan kadar kesihatan, fizikal, emosi, malah psikologi dan kerohanian seseorang. Maka kini terbongkarlah secara saintifik rahsia rawatan alternatif yang diamalkan oleh orang-orang terdahulu yang digelar sebagai sains kuno.

Dapatlah kita fahami kini bagaimana logik dan relevennya amalan masyarakat kita yang diwarisi dari petua dan kaedah ulama silam seperti amalan mingguan membaca Surah Yasin yang biasanya diisi sebagai program amal pada malam Jumaat dan ada antara kita yang mengambil kesempatan menadah air sempena keberkatan daripada bacaan Surah Yasin tersebut.

Disalin dengan sedikit ubahsuai dari :
http://amirmistik.webs.com/apps/forums/topics/show/3112427-kebenaran-al-quran-dibuktikan-secara-saintifik?page=last

Sesungguhnya orang yang beriman itu ialah orang yang apabila disebutkan Allah akan gementar hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya (ayat-ayat Allah) akan bertambahlah iman mereka, dan kepada Rab (Tuhan) mereka bertawakal. ( Surah an-Anfal : Ayat 2 )

Wallahua’lam

Fakta : Kebenaran Islam Melampaui Sains Moden’s Photos

Posted by: peribadirasulullah | Januari 7, 2013

SOLAT DAN GELOMBANG THETA

http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/250088_133057963435581_2140236_n.jpg

SOLAT DAN GELOMBANG THETAFrekuensi gelombang otak mempunyai 4 tahap utama iaitu:1. Sedar (Beta: 15-30Hz)
2. Bawah Sedar (Alpha:9-14Hz)
3. Bawah Sedar (Theta: 4-8Hz)
4. Tidak Sedar (Delta: 1-3Hz)

Frekuensi Otak

Sesetengah buku mengatakan frekuensi otak adalah kegiatan otak di dalam pusingan sesaat. Mungkin ia tidak berapa jelas. Sebenarnya frekuensi ini adalah cetusan elektrokimia yang berlaku di dalam otak apabila kita berfikir. Ia melibatkan neuron otak untuk menghantar signal-signal ketika proses berfikir berlaku. Inilah yang dimaksudkan dengan kadar kegiatan otak iaitu kadar cetusan elektrokimia (signal) dalam masa sesaat yang berlaku di dalam otak. Banyak berfikir, lagi banyak cetusan elektrokimia dan makin laju kadar cetusan per saat (frekuensi).

1. Sedar (Beta: 15-30Hz)

Di tahap ini, kita berada di dalam keadaan sedar. Segala analisis, pilihan dan semua aktiviti yang melibatkan kita berfikir berada di bawah frekuensi beta. Dengan kata lain, apabila kita banyak berfikir secara sedar, kita berada di frekuensi ini.

Tahap fikiran di frekuensi ini merupakan realiti fikiran. Kita akan memikirkan sesuatu itu berdasarkan apa yang kita nampak dan rasakan mengikut daya pemikiran kita ketika itu.

Jika kita memberi arahan kepada mereka yang berada di frekuensi ini, arahan tersebut akan dianalisis terlebih dahulu mengikut pendapat orang yang menerimanya. Sebab itu agak sukar untuk memberi arahan seperti apa yang kita inginkan kepada orang yang berada di frekuensi ini.

Sebab itu ketika kita ingin menasihati seseorang, kita perlu elakkan menasihat mereka ketika mereka berada di dalam keadaan beta.

Contoh yang jelas adalah ketika saudara mula-mula belajar memandu kereta. Saudara pasti berfikir sebelum menekan pedal minyak, pedal break, menukar gear dan sebagainya. Ketika ini pemanduan menjadi agak sukar kerana saudara perlu berfikir sebelum melakukan sesuatu.

2. Bawah Sedar (Alpha: 9-14Hz)

Di tahap ini, kita berada di dalam keadaan bawah sedar atau dengan nama lain sedang dalam keadaan asyik dan fokus. Ini adalah frekuensi terbaik ketika belajar.

Di tahap ini, kita hanya boleh menerima tetapi tidak mampu membuat tindak balas. Semua arahan yang diberikan akan kita ikuti tanpa membuat analisis terlebih dahulu.

Tahap ini mempunyai kebaikan dan keburukan. Kebaikan adalah kerana di saat ini, apa yang masuk ke fikiran tidak lagi ditapis oleh fikiran kita. Jika kita memberi nasihat kepada anak dalam keadaan ini, ia terus akan masuk ke dalam fikiran anak kita dan terus diingati.

Jika kita berada di frekuensi ini, kita berada di dalam keadaan tenang dan tenteram. Fikiran tidak celaru dan berserabut kerana otak kita tidak banyak berfikir ketika ini.

Contoh yang jelas adalah ketika kita sudah pandai memandu kereta. Kita tidak perlu berfikir untuk menukar gear, menekan pedal minyak atau menekan break. Kita dapat lakukan tanpa kita sedari. Segalanya berlaku secara automatik.

Keburukan di frekuensi ini adalah, saudara seolah-olah dipukau ketika ini. Orang yang menjalankan pemasaran dan juga jualan dari rumah ke rumah atau di pasar-pasar raya akan cuba menurunkan frekuensi saudara ke tahap ini.

Kemudian apabila saudara sudah berada di tahap ini, saudara tidak berdaya untuk berbuat apa-apa kerana setiap arahan akan saudara ikuti tanpa banyak cerita. Saudara tidak mampu untuk melakukan apa-apa tindak balas sehinggakan saudara tidak sedar menghulurkan segala wang ringgit saudara kepada penjual yang berjaya memukau saudara.

Pastikan saudara berada di dalam keadaan Beta ketika membeli belah atau berada di tempat awam. Jika tidak, saudara akan dipukau di dalam keadaan terjaga.

Frekuensi ini bagus ketika membaca, membuat penyelidikan dan sebagainya. Frekuensi ini juga bagus untuk menasihati ahli keluarga dan orang di sekitar kita.

3. Bawah Sedar (Theta: 4-8Hz)

Di tahap ini, kita masih terjaga tetapi kita sangat asyik dan dikatakan khusyuk. Khusyuk di dalam solat seharusnya berada di frekuensi ini. Ketika ini kita tidak mampu menganalisis atau menafsir apa-apa pun.

Jika frekuensi Alpha, kita hanya menerima dan boleh menafsir tetapi tidak boleh memberi tindak balas. Frekuensi Theta pula kita hanya menerima tetapi tidak mampu menafsir apatah lagi untuk memberi tindak balas.

Ketika ini, kita tidak sedar apa yang berlaku disekeliling kita akibat terlalu khusyuk dengan satu perkara. Jika kita bersolat, yang ada ketika ini adalah perasaan CINTA pada Allah dan hanya Allah yang hadir ketika ini. Tiada yang lain.

Sebab itu di zaman Rasullullah, sahabat yang terkena anak panah di betis hanya melakukan solat sunat sahaja disamping sahabat lain mencabut anak panah tersebut. Khusyuknya sehingga tidak berasa apa-apa pun kesakitan.

Jika kita berada di dalam frekuensi ini, kita akan berasa sangat tenang.

4. Tidak Sedar (Delta: 1-3Hz)

Tahap ini merupakan tahap tidak sedar di mana kita berada di dalam keadaan tidur. Namun tidur ini adalah tidur yang dikatakan tidur mati. Kita tidak bermimpi. Tidur yang sangat puas dan cukup. Walaupun mungkin 10 minit tetapi kita akan rasakan cukup segar setelah bangun.

Jika kita tidur tetapi kita bermimpi, kita sebenarnya masih berada di dalam keadaan Beta. Bukan delta. Ini bermakna otak masih berfikir. Sebab itulah datangnya mimpi yang mengarut. Kita menjadi sangat penat apabila bangun jika kita tidur tetapi masih di dalam beta.

Orang yang selalu bersolat di pertiga malam yang menyerahkan 100% jiwa dan raga pada Allah dengan penuh rasa CINTA mampu tidur dalam keadaan delta. Tidur mereka sedikit tetapi puas dan tidak mengantuk di siang harinya. Begitu juga dengan mereka yang sering melakukan tafakur cara Islam.

Penutup

Semua frekuensi ini boleh dicapai dengan cara sengaja atau dengan kata lain mengikut kehendak kita. Ia memerlukan banyak latihan dan kita mampu mencapai di mana saja tahap frekuensi yang kita inginkan.

Sebab itu, apabila kita mampu untuk berada di mana-mana frekuensi, maka dengan mudah kita dapat berada di tahap khusyuk ketika solat.

Khusyuk ketika solat adalah sangat tenang. Sebab itu mereka yang merasainya sentiasa tenang, ceria dan sebagainya.

Berkomunikasilah dengan Allah agar kita dimudahkan untuk berdaya berada di frekuensi yang kita kehendaki. Banyak sangat kebaikannya. Ketika inilah kita mampu untuk menyerahkan 100% jiwa dan raga kita pada Allah SWT.

Sentiasa ingat dan sebut nama Tuhanmu.
Orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram.
(Surah ar – Ra`d:28)

Disalin dengan sedikit ubahsuai dari : http://zharifalimin.blogspot.com/2011/04/solat-dan-gelombang-theta.html

Sesungguhnya orang yang beriman itu ialah orang yang apabila disebutkan Allah akan gementar hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya (ayat-ayat Allah) akan bertambahlah iman mereka, dan kepada Rab (Tuhan) mereka bertawakal. ( Surah an-Anfal : Ayat 2 )

Wallahua’lam

Fakta : Kebenaran Islam Melampaui Sains Moden’s Photos

Posted by: peribadirasulullah | Januari 7, 2013

MINUM AIR DI WAKTU SAHUR DAN KEBAIKANNYA DARI PERSPEKTIF PERUBATAN

MINUM AIR DI WAKTU SAHUR DAN KEBAIKANNYA DARI PERSPEKTIF PERUBATANBersahur itu sangatlah dituntut kepada kita para Saim (orang-orang yang berpuasa).Diriwayatkan Ahmad dari Abu Sa’id bahawa Rasulullah s.a.w bersabda yng maksudnya: “Bersahur itu adalah suatu keberkatan. Maka janganlah kamu meninggalkannya walaupun dengan hanya meneguk air seteguk,kerana Allah dan para Malaikat berselawat atas orang-orang yang bersahur.”

Sunah bersahur ini membezakan puasa cara Islam dengan puasa agama dan bangsa lain di dunia ini. Diriwayatkan oleh Muslim dari Amer ibn ‘Ash, bahawa Rasulullah sa..w bersabda yang bermaksud: “Yang menceraikan antara puasa kita dengan puasa Yahudi Nashara (ahlikitab) ialah makan sahur.”

Begitu kuat penekanan dari Rasulullah s.a.w kepada kita agar bersahur sehingga kalau rasa tidak boleh makan kerana kenyang atau lain-lain sebab cukuplah dengan hanya seteguk air.

Apa Fungsi Air kepada kita?

Penekanan tegas Nabi agar seteguk air pun baik untuk bersahur jika kita rasa tidak hendak makan menunjukkan bahawa kehadiran air dalam tubuh kita telah diketahui sangat pentingnya oleh Rasulullah s.a.w.. Dan sains perubatan telah lama mencatitkan ini dalam buku-buku perubatan.

Air dan Fungsinya.

Air sangat penting kepada tubuh. Air boleh berfungsi sebagai pelarut dan juga sebagai ‘pengakutan nutrien’ tak organik. Air diperlukan dalam pembentukan struktur tisu seperti darah sempurna, otot dan tulang.

Minum Air waktu Sahur

Penyejatan air dari kulit dan penghembusan keluar air ke udara dari peparu penting untuk pengawal aturan suhu tubuh. Air memindahkan suhu dari satu bahagian tubuhkebahagian lain; di mana perpindahan air ini menstabilkan suhu tubuh.

Tubuh menggunakan air untuk membolehkan buah pinggang berfungsi secara normal. Kebanyakan bahan kumuhan tubuh dikumuhkan melalui buah pinggang. Cecair tubuh menjadi medium (pengantara) untuk enzim dalam keadaan larut, hormon dan koenzim.

Enzim ialah protein yang memulakan dan mencepatkan tindakbalas. Hormon ialah rembesan kelenjar yang bertindak sebagai pengutus kepada organ tubuh dengan merangsangkan beberapa proses kehidupan dan merencatkan yang lain.

Koenzim ialah sebahagian enzim yang diperlukan untuk pengaktifan molekul protein untuk membentuk satu enzim yang sempurna. Air juga menolong menyelenggarakan imbangan elektrolit dan juga bertindak sebagai pelincir dalam pencernaan serta proses-proses lain dalam tubuh.

Air Liur

Air liur memudahkan pengunyahan dan penelanan. Kadar air liur sentiasa mesti cukup. Kadar pengaliran air liur yang rendah (kadar air liur rehat secara purata ialah 0.208 ml/minit, dapat meningkatkan kejadian karies (caries) kerana ia mengganggu pembuangan sisa-sisamakanan kariogenik di dalam mulut. (karies -kebusukan dan luluhan bahan pada gigi).

Air liur yang dirembeskan dalam keadaan biasa sedikit sahaja mengandungi glukosa dan tidak ada sukrosa. Apabila makanan yang kaya dengan gula dimakan kepekatan gula dalam air liur meningkat lebih daripada 1 mg/ml sehingga menghasilkan pH yang cukup rendah untuk memulakan pendemineralan gigi. Dengan itu, pengambilan makanan yang kaya dengan gula dan kadar pengaliran air liur yang rendah membuatkan gula menjadi tersedia ada kepada mikroorganisma dalam jangka masa yang panjang sehingga dapat menghasilkan asid yang cukup untuk membolehkan karies gigi berkembang.

Disinilah saranan Rasulullah s.a.w. agar kita berbuka dengan sedikit juadah manis seperti kurma adalah satu saranan yang baik untuk kesihatan tubuh sekaligus merupakan saranan yang saintifik.!

Minum Air Waktu Sahur

Memandangkan betapa pentingnya air dalam kehidupan manusia, tidaklah hairan mengapa tanpa air dalam beberapa hari boleh menyebabkan maut. Kita mungkin sudah terbaca berita bagaimana beberapa orang mangsa gempa bumi di Turki baru-baru ini ditemui masih hidup walaupun sudah tertimbus dalam tanah dan runtuhan bangunan lebih sepuluh hari – mereka itu masih hidup kerana dapat minum air sedikit dari pengaliran dan titisan air hujan yang ada. Ini menunjukkan bahawa manusia boleh bertahan hidup tanpa makan tapi mesti ada air.

Dalam keadaan normal, sebanyak tiga liter air hilang daripada tubuh setiap hari. Sebahagiannya dikeluarkan sebagai air kencing, ada melalui kulit, paru-paru dan najis. Oleh itu, kira-kira tiga liter perlu diambil setiap hari untuk menggantikan apa yang telah dikumuhkan.Sumber air adalah daripada minuman, hasil pengoksidaan makanan dan makanan basah. Air daripada pengoksidaan makanan dan bahan makanan basah dirujukkan sebagai air metabolik.

Minum Air Sihatkan Tubuh- Jauhkan Penyakit.

Kajian sains menunjukkan bahwa walaupun satu daripada sebab sesuatu penyakit dalam tubuh kita adalah kerana kehadiran kuman, bakteria dan lain-lain unsur luar. Tapi punca akar umbinya ialah kerana sistem perparitan dalam tubuh yakni sistem aliran darah dan lain-lainsistem perkumuhan telah tersumbat dengan banyaknya bahan toksid dan lain-lain bahan kotor yang wujud kerana makan terlalu banyak sehingga tidak sempat dihazamkan; kurang minum air, kurang makan sayur dan buah-buahan.

Cara yang paling baik ialah minum air bersih setiap hari dan minum jus buah-buahan (buat sendiri di rumah untuk elakkan campuran bahan lain di kedai.) Meminum air yang banyak boleh menyebabkan sistem yang tersumbat dalam tubuh dibersihkan dan terkeluarnya bahan yang tidak diperlukan termasuk bahan toksid.

Orang yang puasa hendaklah banyak minum air ketika sahur dan berbuka. Kurangnya air dalam tubuh boleh menyebabkan dehaidrasi (dehyration)- kekeringan tubuh.

Maka itulah sebabnya agama Islam memastikan bahawa perintah puasa bersesuaian dengan SUNAH penciptaan manusia- hanya berpuasa dari Subuh hingga Maghrib. Ini sekaligus mengelakkan dari bahaya dehaidrasi dan lain-lain penyakit.

Inilah sebabnya kita disuruh berbuka dengan minum air dan makan bahan makanan manis sedikit. Dan inilah juga yang membezakan puasa umat Islam dengan puasa bangsa-bangsa lain.

Berpuasalah sebagaimana Nabi kita berpuasa: pasti kita selamat dan sihat. Insya Allah.

Oleh Dr. Osman Nasir

Disalin dari : http://www.facebook.com/note.php?note_id=431013682846&id=10150100264160440&ref=mf

Sesungguhnya orang yang beriman itu ialah orang yang apabila disebutkan Allah akan gementar hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya (ayat-ayat Allah) akan bertambahlah iman mereka, dan kepada Rab (Tuhan) mereka bertawakal. ( Surah an-Anfal : Ayat 2 )

Fakta : Kebenaran Islam Melampaui Sains Moden’s Photos

Posted by: peribadirasulullah | Januari 7, 2013

8 Hadis berkaitan dengan minum

http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/734265_412497378824970_561141030_n.jpg

Fakta : Kebenaran Islam Melampaui Sains Moden’s Photos

Posted by: peribadirasulullah | Januari 5, 2013

SubhanAllah

« Kiriman-Kiriman Berikutnya - Kiriman-Kiriman Sebelumnya »

Kategori